Aktuality


Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019

Přípravné kurzy probíhají v pondělí od 15:00 – 16:40

Termíny přípravných kurzů pro I. pololetí školního roku 2018/2019: 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12. 

Kurzovné: 2.000,- / 10 vyučovacích bloků (45 min. matematiky a 45 min. českého jazyka a literatury).

Zájemci se mohou hlásit v sekretariátu školy u paní Broukalové od 3.9.2018 pouze telefonicky, otevírat se budou pouze dvě přípravné třídy.

 


Maturity 2018

S potěším můžeme konstatovat, že letos úspěšně absolvovalo na MKG 23 studentů, z nichž 19 studentů zakončilo studium s vyznamenáním. Děkujeme studentům a jejich rodičům za tyto výsledky. 

Vedení MKG


Internetová klasifikace  od 25.5. – 29.6.2018

 
Vážení rodiče,
 
vzhledem k nové legislativní úpravě ochrany osobních údajů GDPR, bude od 25.5. 2018 zrušen přístup na internetovou klasifikaci. Poslední školní měsíc od 25.5. – 29.6.2018, budou známky zapisovány do indexů. V případě potřeby volejte do školy a sjednejte si s vyučujícími konzultaci ohledně závěrečné klasifikace. Od nového školního roku 2018/2019 bude fungovat nová internetová klasifikace.
 
Děkuji za pochopení a přeji hezký den.
 
Mgr. Helena Mrůzková, ředitelka gymnázia 

Výsledkové listiny JPZ 2018

  

 


Protokol k JPZ 2018

protokol k JPZ 2018 - pro zobrazení rozklikněte odkaz

informace k JPZ 2018 - pro zobrazení rozklikněte odkaz


Přijímací řízení 2018


Děti MKG dětem v Říčanech a okolí

Jednotné školné pro primu 2018/2019
Pro první ročník (prima 2018/2019) činí jednotné školné 29.000,- Kč za rok, které se platí ve dvou splátkách za každé pololetí na účet školy č.: 427107309/0800. Za I. pololetí do 15. září 14.500,- a za II. pololetí do 15. února 14.500,-. Do poznámky uveďte jméno a třídu žáka. Od následujícího školního roku 2019/2020 je školné navýšeno o 1.000,- Kč + míra inflace (viz informace o navýšení školného).  
 
 
Informace o poskytování prospěchového stipendia pro školní rok 2018/2019
Stipendium za I. a II. pololetí o průměru 1,00 činí 1000 Kč. Stipendium se vyplácí jednou ročně a to na konci II. pololetí příslušného ročníku.
Na prospěchové stipendium nemají nárok studenti, kteří neplatí školné.

Pro rodiče: Každé třetí dítě z rodiny studující na naší škole, neplatí školné. Tento bonus platí pouze pro děti, které studují nebo úspěšně zakončily studium na naší škole. V případě, že sourozenec předčasně ukončí studium, tento bonus zaniká. Rodiče podají žádost k rukám ředitelky školy o prominutí školného za třetí dítě studující na naší škole. Žádost se podává každý školní rok do 10.9.
 
K 1.9. každého následujícího kalendářního roku bude roční výše školného upravována s ohledem na oficiální průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou ČSÚ. Výše školného se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Školné může být upraveno také dle podmínek uvedených ve smlouvě. 
 

UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ

formulář na uvolnění z vyučování


SEZNAM LITERATURY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY pro školní rok 2018/2019

seznam


SEZNAM LITERATURY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY pro školní rok 2019/2020

seznam


Seznam učebnic

Pro školní rok 2018/2019 mají studenti primy až kvarty učebnice k dispozici od MKG s výjimkou jazykových učebnic  a pracovních sešitů. Studenti kvinty až oktávy si učebnice a pracovní sešity kupují sami.

KVINTA

SEXTA

SEPTIMA

OKTÁVA


MATURITA 2018
 
Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (Český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo Matematika) ve školním roce 2017/2018.

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve  středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria hodnocení MZ 2018

Kritéria hodnocení profilových zkoušek 2018

CZVV_Kriteria_hodnoceni_2018

CZVV_prilohy1-8_sdeleni_kriteria_hodnoceni2018

 

profilové zkoušce si student volí 2 povinné předměty viz Školní (tzv. Profilová) část maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

 Český jazyk a literatura obhajoba práce
 Anglický jazyk  ústní zkouška
 Německý jazyk  ústní zkouška
 Francouzský jazyk  ústní zkouška
 Občanský a společenskovědní  základ  ústní zkouška
 Dějepis  ústní zkouška
 Zeměpis  ústní zkouška
 Matematika  písemná zkouška - test 90 minut
 Fyzika  ústní zkouška
 Chemie  ústní zkouška
 Biologie  ústní zkouška
 Dějiny umění  ústní zkouška
 Informační a komunikační technologie

 obhajoba práce

 
Profilová část je plně v kompetenci ředitelky školy. Na naší škole se bude skládat ze 2 povinných zkoušek s možností konat až 2 nepovinné zkoušky.
Úspěšně zvládnout školní (tzv. profilovou) část maturitní zkoušky znamená složit zkoušku v hodnocení od 1 – 4.
 
Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky:
Maturitní zkouška písemné společné části z českého jazyka a literatury se koná 11. dubna 2018 (písemná práce z českého jazyka). Ostatní maturitní zkoušky písemné společné části se konají v jarním zkušebním období od 2. května do 9. května 2018 (didaktické testy a písemná práce z cizího jazyka).(Sdělení MŠMT ze dne 30.8.2017, Čj.:MSMT-23493/2017-1)
 
Žák/student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1. prosince 2017.(Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů.
K přihlášce žák/student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.
 
Ústní zkoušky společné části a profilové části
Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a zkoušky profilové části maturitní zkoušky začínají od 21. května do 25. května 2018.
 
Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, cizí jazyk trvá 15 minut, příprava 20 minut. Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut.
Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
 
Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut, příprava 5 minut. Posudky od oponenta a zkoušejícího žáci obdrží 14 dní před obhajobou maturitní práce. (§ 15 odst. 5 a 6., vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 
Ze školního seznamu literárních děl (na stránkách školy) žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 
Zkouška z českého jazyka a literatury:
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.
Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty žák obdrží záznamový arch; poté již nelze zadání měnit. (§ 5, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 
Zkouška z cizího jazyka:
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut. (§ 7, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 
Zkouška z matematiky:
Didaktický test z matematiky trvá 105 minut. (§ 9, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Pomoc české škole v rumunském Banátu 
 
MKG se zapojilo do akce na pomoc české škole v Rumunsku více zde  
 

Projekt "Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů, jako vzdělávací strategie ve vyučování"

V průběhu školního roku 2011/2012 jsma společně se svými spolužáky a za podpory učitelů vytvořili několik interaktivních prezentací pro výuku různých předmětů. Díky novému hardwarovému a softwarovému vybavení jsme vytvořili velmi kvalitní a zábavné učební moduly, které naprosto naplňují význam Komenského "Škola hrou". A nejenom učení, ale také vytváření těchto modulů je velmi zábavné a naučné. K tomu, aby prezentace byla obsáhlá, ale zároveň srozumitelná je zapotřebí o daném tématu hodně vědět, a proto jsme se u vytváření také hodně naučili.  Myslím si, že takové projekty by se měly dělat na každé škole.
Dominik Hádl, student septimy MKG
 
Projekt "Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů, jako vzdělávací strategie ve vyučování"
 
Masarykovo klasické gymnázium ukončuje projekt "Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů, jako vzdělávací strategie ve vyučování" a to závěrečným říjnovým seminářem pro konzultanty. Semináře probíhají ve dnech od 12.10.2012 do 30.10.2012. Konzultanti obdrží Osvědčení o absolvování semináře a sadu 4 CD, kde jsou jejich školám k dispozici čtyři bloky (společenskovědní, přírodovědný, environmentální a jazykový) obsahující deset výukových modulů (český jazyk, literatura, matematika, angličtina, němčina, chemie, dějepis, zeměpis, biologie, environmentální modul) na interaktivní tabuli.
Pokud školy budou mít zájem o výukové moduly, rádi zašleme. 

Certifikát kvality

v květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností. 

                           

  Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění     

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Začátek školního roku 2018/2019:
3. září 2018

Podzimní prázdniny:  
29.října a 30. října 2018

Vánoční prázdniny: 
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny: 
1.února 2019

Jarní prázdniny: 
25. února – 3.března 2019

Velikonoční prázdniny: 
18. a 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny: 
29. červen 2019 – 1. září 2019

Začátek školního roku 2019/2020:
3.září 2019

Ředitelská volna školního roku 2018/2019::
31. říjen 2018
1. listopad 2018
2. listopad 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty