Aktuality


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019 VIZ SEKCE SLOVO ŘEDITELKY


Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019

Přípravné kurzy probíhají v pondělí od 15:00 – 16:40

Termíny přípravných kurzů pro II. pololetí školního roku 2018/2019:
21.1.2019, 28.1., 4.2., 11.2., 18.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4.

Kurzovné: 2.000,- / 10 vyučovacích bloků (45 min. matematiky a 45 min. českého jazyka a literatury). Platba kurzu probíhá do 20.1.2019 na účet školy č.: 427107309/0800 (do poznámky přípravný kurz a jméno žáka) nebo v sekretariátu školy u pí. Broukalové.

Přihlášení zájemci z I. pololetí jsou automaticky převedeni do II. pololetí.


 UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ

formulář na uvolnění z vyučování


Seznam učebnic

Pro školní rok 2018/2019 mají studenti primy až kvarty učebnice k dispozici od MKG s výjimkou jazykových učebnic  a pracovních sešitů. Studenti kvinty až oktávy si učebnice a pracovní sešity kupují sami.

KVINTA

SEXTA

SEPTIMA

OKTÁVA


MATURITA 2019

SEZNAM LITERATURY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATUR
Y pro školní rok 2018/2019

seznam

SEZNAM LITERATURY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY pro školní rok 2019/2020

seznam

 

Studenti si volí 2 povinné předměty státní MZ (Český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo Matematika) ve školním roce 2018/2019.

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve  středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria hodnocení MZ 2019

profilové zkoušce si student volí 2 povinné předměty viz Školní (tzv. Profilová) část maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

 Český jazyk a literatura obhajoba práce
 Anglický jazyk  ústní zkouška
 Německý jazyk  ústní zkouška
 Francouzský jazyk  ústní zkouška
 Občanský a společenskovědní  základ  ústní zkouška
 Dějepis  ústní zkouška
 Zeměpis  ústní zkouška
 Matematika  písemná zkouška - test 90 minut
 Fyzika  ústní zkouška
 Chemie  ústní zkouška
 Biologie  ústní zkouška
 Dějiny umění  ústní zkouška
 Informační a komunikační technologie

 obhajoba práce

 
Profilová část je plně v kompetenci ředitelky školy. Na naší škole se bude skládat ze 2 povinných zkoušek s možností konat až 2 nepovinné zkoušky.
Úspěšně zvládnout školní (tzv. profilovou) část maturitní zkoušky znamená složit zkoušku v hodnocení od 1 – 4.
 
Termíny konání zkoušek společné části maturitní zkoušky:
 
Písemná práce z ČjL a písemná práce c CJ - 10. a 11. dubna 2019.
Didaktické testy od 2. května 2019.
 
Žák/student podává vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období do 1. prosince 2018.(Vyhláška 177/2009 Sb., §4, odst. 1), ve znění pozdějších předpisů.
K přihlášce žák/student přiloží, je-li potřeba, doporučení školského poradenského zařízení podle § 20, vyhlášky č. 177/2009 Sb.,(odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky), ve znění pozdějších předpisů.
 
Ústní zkoušky společné části a profilové části
Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a zkoušky profilové části maturitní zkoušky začínají od 20. května do 24. května 2019.
 
Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, cizí jazyk trvá 15 minut, příprava 20 minut. Ústní zkouška profilové části trvá 15 minut, příprava 15 minut.
Písemná profilová zkouška z matematiky – test 90 minut.
 
Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut, příprava 5 minut. Posudky od oponenta a zkoušejícího žáci obdrží 14 dní před obhajobou maturitní práce. (§ 15 odst. 5 a 6., vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 
Ze školního seznamu literárních děl (na stránkách školy) žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Zkouška z českého jazyka a literatury:
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.
Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 110 minut. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty žák obdrží záznamový arch; poté již nelze zadání měnit. (§ 5, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 
Zkouška z cizího jazyka:
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut. (§ 7, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 
Zkouška z matematiky:
Didaktický test z matematiky trvá 120 minut. (§ 9, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
 
 

Certifikát kvality

v květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností. 

                           

  Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění     

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Začátek školního roku 2018/2019:
3. září 2018

Podzimní prázdniny:  
29.října a 30. října 2018

Vánoční prázdniny: 
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny: 
1.února 2019

Jarní prázdniny: 
25. února – 3.března 2019

Velikonoční prázdniny: 
18. a 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny: 
29. červen 2019 – 1. září 2019

Začátek školního roku 2019/2020:
3.září 2019

Ředitelská volna školního roku 2018/2019::
31. říjen 2018
1. listopad 2018
2. listopad 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty