O gymnáziu   

"Že se lidé cestováním plněji vzdělávají a uhlazují, je jistá věc. Neboť svět je jako kniha – každý kraj, obec a také člověk je stránkou této veliké knihy. Nahlížením do ní lze něco získat. Aby se podporovala a udržovala svornost a jednomyslnost mezi národy sousedními i vzdálenými, je nutné, aby byli lidé vysíláni na cesty a po svém návratu předkládali své cestovatelské deníky."

Jan Ámos Komenský roku 1657


Začátek školního roku 2013/2014

Je tu další nový školní rok 2013/2014. Skoro se zdá, že ty roky předcházející utekly tak rychle, že ani nebyl čas zásadně ohodnotit všechny naše úspěchy, kterých jsme byli svědky. Stejně jako minulý i předminulý školní rok jsme dosáhli vynikajících výsledků maturitních zkoušek jak ve Středočeském kraji, tak i v republice. Za to je třeba poděkovat studentům, za jejich snahu a píli dobře obstát. A nejen jim, ale především učitelům, kteří nesou to největší a velmi těžké břemeno vzdělávání. Jejich odpovědnost a poctivá práce přináší výsledky a tím i úspěšnost škole.
Do budoucnosti si přejeme úspěšné studenty, profesionální a lidské učitele, a školu, kterou bychom měli všichni rádi. Ti starší, aby na svou školu rádi vzpomínali a ti mladí aby věděli, že škola je má ráda a chce pro jejich další život konat jen všechno dobré.
Všem pracovníkům školy i studentům přeji šťastné vykročení do nového školního roku 2013/2014.
Mgr. Helena Mrůzková, ředitelka gymnázia


ZŠ Nerudova je bezbariérová

Městu Říčany se v polovině roku 2010 podařilo získat dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“. Celková výše investice byla 9 934 288 Kč, z toho byla výše dotace 7 830 916 Kč. Došlo k rekonstrukci objektu ZŠ Nerudova, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených. Obsahem rekonstrukce byly výměny rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě se budova předělala na bezbariérový objekt. Součástí projektu bylo i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitnila výuka a rozšířila se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání. Rekonstrukce byla ukončena v září 2011. Smlouva k nahlednutí zde. 

projekt „Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů" viz projekt a více na  slovo ředitelky

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., soukromé osmileté gymnázium s více než dvacetiletou tradicí, poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Zaměření:
humanitní
 

Den otevřených dvěří:
kdykoliv dle domluvy

Identifikační údaje: 
IČ:261 441 23
IZO:110 451 228

Číslo účtu:
427107309/0800

Adresa:
 
Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o
Táborská 1685
251 01, Říčany
 

Vedení školy:                                 

Ředitelka školy: Mgr. Helena Mrůzková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Božena Vojtěchová
Sekretariát:
Jarmila Šálková


Studijní obory:
 
79-41-K/81 (prima – oktáva ŠVP)

Zvonění:

 

0.hodina       

 

7:40 – 8:25

 

1.hodina      

 

8:30 – 9:15

 

2.hodina

 

9:20 – 10:05

 

3.hodina

 

10:20 – 11:05

 

4.hodina

 

11:15 – 12:00

 

5.hodina

 

12:10 – 12:55

 

6.hodina

 

13:05 – 13:50

 

7.hodina

 

13:55 – 14:40

 

8.hodina 

 

14:45 – 15:30

 

9.hodina

 

15:35 – 16:20

 

10.hodina      

 

16:25 – 17:10

              
Přijímací řízení:
český jazyk, matematika, všeobecný test
 

Povinné jazyky:
anglický jazyk – od primy, německý nebo francouzský jazyk – od tercie

Zahraniční zájezdy:
Anglie, Skotsko, Irsko, Francie, Německo, Rakousko, USA

Sport:
lyžařské, vodácké a cyklistické zájezdy


typickým rysem školy je snaha pomoci dětem k pozitivnímu přístupu ke studiu, spolužákům, učitelům a svému okolí

dítě je opravdu středem našeho zájmu výchovného i vzdělávacího

příjemným zpestřením našich kulturních rozhledů jsou návštěvy divadelních představení v rámci KMD

v rámci „Primární prevence“ pokračují pravidelné besedy s odborníky v oblasti drog, šikany, sexuologie, práva, světonázoru apod. 

náš pedagogický sbor sbor má v současné době 24 učitelů, z toho 15 žen a 9 mužů více ...
  pedagogove


Školné v roce 2013/2014

Pro první ročník (prima) činí školné 18 600,- Kč za rok, které se platí ve dvou splátkách za každé pololetí na účet školy č.: 427107309/0800. Za I. pololetí do 15. září, za II. pololetí do 15. února. Variabilním symbolem je rodné číslo Vašeho dítěte. V případě zájmu je k dispozici složenka v sekretariátu školy.

Od sekundy se platí školné podle dosažených studijních výsledků za II. pololetí předcházejícího školního roku.
Žák, který přestoupí na naši školu během studia, platí po dobu jednoho roku nejvyšší školné, další rok platí školné podle prospěchu za II. pololetí předcházejícího roku.


do průměru 1,50 včetně

18 600,- Kč ročně

do průměru 2,00 včetně

20 100,- Kč ročně

do průměru 2,50 včetně

21 400,- Kč ročně

nad průměr 2,50

24 500,- Kč ročně

K 1.9. každého následujícího kalendářního roku bude roční výše školného upravována s ohledem na oficiální průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou ČSÚ. Výše školného se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Školné může být upraveno také dle podmínek uvedených ve smlouvě.


 Informace o poskytování prospěchového stipendia pro školní rok 2013/2014

průměr 1,00 800,-
průměr do 1,20  
600,-
průměr do 1,40   
200,-

Na prospěchové stipendium nemají nárok studenti, kteří neplatí školné.

Pro rodiče: Každé třetí dítě z rodiny studující na naší škole, neplatí školné. Tento bonus platí pouze pro děti, které studují nebo úspěšně zakončily studium na naší škole. V případě, že sourozenec předčasně ukončí studium, tento bonus zaniká a rodiče jsou povinni platit školné podle prospěchu dítěte.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 

Začátek školního roku 2013/2014:
2. září 2013

Podzimní prázdniny:  
29.října 2013 - 30. října 2013

Vánoční prázdniny: 
21. prosince 2013 – 5. ledna 2014 

Pololetní prázdniny: 
31.leden 2014

Jarní prázdniny: 
3. března 2014 – 9. března 2014

Velikonoční prázdniny: 
17.dubna 2014 - 18. dubna 2014

Hlavní prázdniny: 
28. června 2014 – 31. srpna 2014

Začátek školního roku 2014/2015:
1.září 2014

Ředitelská volna školního roku 2013/2014:
31. října 2013
1. listopadu 2013
16. dubna 2014

NOVINKY

výsledková listina přijímacích zkoušek pro školní rok 2014/2015 v sekci aktuality

SEZNAM LITERATURY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY pro školní rok 2013/2014 v sekci aktuality

aktuální rozvrh pro školní rok 2013/2014 je v sekci rozvrhy

projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“ na MKG .... o gymnáziu

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty