O gymnáziu   

"Že se lidé cestováním plněji vzdělávají a uhlazují, je jistá věc. Neboť svět je jako kniha – každý kraj, obec a také člověk je stránkou této veliké knihy. Nahlížením do ní lze něco získat. Aby se podporovala a udržovala svornost a jednomyslnost mezi národy sousedními i vzdálenými, je nutné, aby byli lidé vysíláni na cesty a po svém návratu předkládali své cestovatelské deníky."

Jan Ámos Komenský roku 1657Úřední hodiny na MKG během letních prázdnin
 
pondělí 3.7.2017 od 10:00 - 14:00
pondělí 10.7.2017 od 10:00 - 14:00
pondělí 28.8.2017 od 10:00 - 14:00
čtvrtek 31.8.2017 od 10:00 - 15:00
 

Výsledková listina JPZ 2017 po náhradním termínu 23.5. 2017
 
   

I. kolo přijímacích zkoušek

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelka školy vyhlašuje I. kolo přijímacích zkoušek do oboru vzdělávání: gymnázium, kód: 79-41-K/81, forma vzdělávání: denní, do prvního ročníku osmiletého gymnázia. 
I. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 18. dubna 2017II. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 20. dubna 2017. Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na 11. května a na 12. května 2017.
 
Opravené jednotné přijímací zkoušky Cermatem: 28.4.2017

Nahlížení do spisu: 2.5.2017 od 10:00 – 14:00

Výsledková listina: 3.5.2017 od 10:00

Náhradní termíny 11. května a 12. května 2017 probíhají ve stejném časovém rozvrhu. 
 
Přihláška
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává za nezletilého uchazeče zákonný zástupce. Přihlášku je možné stáhnout na stránkách MŠMT nebo na www.cermat.cz. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2017.
 

Protokol o převzetí pozvánky k JPZ

 
Kritéria přijímacích zkoušek, hodnocení výsledků
Jednotná kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2016/2017: výsledky jednotné zkoušky (centrální bodové hodnocení testu z matematiky a její aplikace - max. počet dosažených bodů je 50 bodů, délka testu je 70 minut a centrální bodové hodnocení testu z českého jazyka a literatury - max. počet dosažených bodů je 50 bodů, délka testu je 60 minut) a hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (prospěchový průměr za celý 4. a I. pololetí 5. ročníku do průměru 1.00 - 10 bodů, známka z chování se počítá do průměru).
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Celkový možný počet bodů u přijímacího řízení je 110 bodů.
 
Při rovnosti celkového počtu dosažených bodů rozhoduje:
1.      bodové hodnocení za oba testy (matematika a český jazyk a literatura)
2.      bodové hodnocení testu z matematiky
3.      bodové hodnocení testu z českého jazyka a literatury

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
do oboru vzdělávání: gymnázium, forma vzdělávání: denní, obor: 79-41-K/81 je 30 žáků.
 

Přijímací řízení a vzdělávání cizinců se řídí § 20 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bodové hodnocení z českého jazyka a literatury je 0 – 30 bodů (ústní pohovor). Pokud cizinec získá 17 a více bodů, je schopen studovat v českém jazyce. Cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky (cizinec dostane stejné bodové hodnocení z českého jazyka a literatury jako žák, který má stejný počet bodů v testu z matematiky.

Odvolání
Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Masarykova klasického gymnázia, s.r.o., na Krajský úřad Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
 
Zápisový lístek
V případě, že uchazeč byl ke studiu přijat, zákonný zástupce potvrdí úmysl uchazeče vzdělávat se na dané střední škole odevzdáním Zápisového lístku, který uchazeč obdrží na základní škole, kde je dosud žákem. V ostatních případech si může zákonný zástupce vyzvednout zápisový lístek na Krajském úřadě. Zápisový lístek odevzdá uchazeč nebo zákonný zástupce nejpozději do 10 dnů ode dne rozhodnutí o přijetí ke studiu.
 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole nejpozději do 10 dnů, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

ŠKOLNÉ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

informace o navýšení školného


MKG jako hostitelská škola zahraničních studentů

Chcete poznat jinou kulturu a přitom zůstat v Česku? Pozvěte si domů studenta ze zahraničí! Nabourejte stereotyp, seznamte se s novou kulturou a jazykem. Získáte nového člena rodiny a jedinečné zážitky. Staňte se AFS hostitelskou rodinou i vy! Více informací zde . http://www.afs.cz/hostitelsky-program/proc-hostit/.


 ZŠ Nerudova je bezbariérová

Městu Říčany se v polovině roku 2010 podařilo získat dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“. Celková výše investice byla 9 934 288 Kč, z toho byla výše dotace 7 830 916 Kč. Došlo k rekonstrukci objektu ZŠ Nerudova, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených. Obsahem rekonstrukce byly výměny rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě se budova předělala na bezbariérový objekt. Součástí projektu bylo i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitnila výuka a rozšířila se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání. Rekonstrukce byla ukončena v září 2011. Smlouva k nahlednutí zde. 

projekt „Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů" viz projekt a více na  slovo ředitelky


Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., soukromé osmileté gymnázium s více než dvacetiletou tradicí, poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Zaměření:
humanitní
 

Den otevřených dvěří:
kdykoliv dle domluvy

Identifikační údaje: 
IČ:261 441 23
IZO:110 451 228

Číslo účtu:
427107309/0800

Adresa:
 
Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o
Táborská 1685
251 01, Říčany
 

Vedení školy:                                 

Ředitelka školy: Mgr. Helena Mrůzková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Božena Vojtěchová
Sekretariát:
Jana Broukalová
Koordinátor ŠVP Mgr. Helena Mrůzková
Koordinátor EVVO Mgr. Lubomír Skala
Koordinátor ICT PhDr. Martin Hemelík
Výchovný poradce - preventista Mgr. Petr Náprstek
Školské poradenské pracoviště Mgr. Petr Náprstek, Mgr. Marie Bimková

Podatelna školy:

sekretariát školy - Jana Broukalová
po-pá  8:00 – 14:00

Studijní obory: 
79-41-K/81 (prima – oktáva ŠVP)

Zvonění:

 

0.hodina       

 

7:40 – 8:25

 

1.hodina      

 

8:30 – 9:15

 

2.hodina

 

9:20 – 10:05

 

3.hodina

 

10:20 – 11:05

 

4.hodina

 

11:15 – 12:00

 

5.hodina

 

12:10 – 12:55

 

6.hodina

 

13:05 – 13:50

 

7.hodina

 

13:55 – 14:40

 

8.hodina 

 

14:45 – 15:30

 

9.hodina

 

15:35 – 16:20

 

10.hodina      

 

16:25 – 17:10

              

Povinné jazyky:
anglický jazyk – od primy, německý nebo francouzský jazyk – od tercie

Zahraniční zájezdy:
Anglie, Skotsko, Irsko, Francie, Německo, Rakousko, USA

Sport:
lyžařské, vodácké a cyklistické zájezdy


typickým rysem školy je snaha pomoci dětem k pozitivnímu přístupu ke studiu, spolužákům, učitelům a svému okolí

dítě je opravdu středem našeho zájmu výchovného i vzdělávacího

příjemným zpestřením našich kulturních rozhledů jsou návštěvy divadelních představení v rámci KMD

v rámci „Primární prevence“ pokračují pravidelné besedy s odborníky v oblasti drog, šikany, sexuologie, práva, světonázoru apod. 

náš pedagogický sbor sbor má v současné době 23 učitelů, z toho 12 žen a 11 mu
žů více ...   pedagogove


Školné v roce 2017/2018

informace o navýšení školného

Pro první ročník (prima) činí školné 21 800,- Kč za rok, které se platí ve dvou splátkách za každé pololetí na účet školy č.: 427107309/0800. Za I. pololetí do 15. září, za II. pololetí do 15. února. Variabilním symbolem je rodné číslo Vašeho dítěte. V případě zájmu je k dispozici složenka v sekretariátu školy.

Od sekundy se platí školné podle dosažených studijních výsledků za II. pololetí předcházejícího školního roku.
Žák, který přestoupí na naši školu během studia, platí po dobu jednoho roku nejvyšší školné, další rok platí školné podle prospěchu za II. pololetí předcházejícího roku.


do průměru 1,50 včetně

21 800,- Kč ročně

do průměru 2,00 včetně

23 300,- Kč ročně

do průměru 2,50 včetně

24 600,- Kč ročně

nad průměr 2,50

27 900,- Kč ročně

K 1.9. každého následujícího kalendářního roku bude roční výše školného upravována s ohledem na oficiální průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou ČSÚ. Výše školného se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Školné může být upraveno také dle podmínek uvedených ve smlouvě.


 Informace o poskytování prospěchového stipendia pro školní rok 2016/2017

Stipendium za I. a II. pololetí o průměru 1,00 činí 1000 Kč. Stipendium se vyplácí jednou ročně a to na konci II. pololetí příslušného ročníku.

Na prospěchové stipendium nemají nárok studenti, kteří neplatí školné.

Pro rodiče: Každé třetí dítě z rodiny studující na naší škole, neplatí školné. Tento bonus platí pouze pro děti, které studují nebo úspěšně zakončily studium na naší škole. V případě, že sourozenec předčasně ukončí studium, tento bonus zaniká a rodiče jsou povinni platit školné podle prospěchu dítěte. 

Rodiče podají žádost k rukám ředitelky školy o prominutí školného za třetí dítě studující na naší škole. Žádost se podává každý školní rok do 10.9.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Začátek školního roku 2016/2017:
4. září 2017

Podzimní prázdniny:  
26.října a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 
23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 
2.února 2018

Jarní prázdniny: 
19. února – 25. února 2018

Velikonoční prázdniny: 
29. a 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 
1. červenec 2018 – 31. srpna 2018

Začátek školního roku 2018/2019:
3.září 2018

Začátek školního roku 2018/2019::
29. září 2017
30. dubna 2018
7. května 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty