O gymnáziu   

"Že se lidé cestováním plněji vzdělávají a uhlazují, je jistá věc. Neboť svět je jako kniha – každý kraj, obec a také člověk je stránkou této veliké knihy. Nahlížením do ní lze něco získat. Aby se podporovala a udržovala svornost a jednomyslnost mezi národy sousedními i vzdálenými, je nutné, aby byli lidé vysíláni na cesty a po svém návratu předkládali své cestovatelské deníky."

Jan Ámos Komenský roku 1657VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - NÁHRADNÍ TERMÍN 23.05.2016


    


Ředitelka Masarykova klasického gymnázia, s.r.o., Táborská 1685, 251 01 Říčany, v souladu s § 2 vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 60 odst. 4a.) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41K/81 (prima 2016/2017) a to ve dvou termínech: 25. dubna a 26. dubna 2016.

 
Přijímací zkouška se koná prostřednictvím zkoušek zadávaných ředitelem školy.
 
 
Přihlášky k přijímacímu řízení se podávají pouze dvě pro letošní školní rok. Každý uchazeč, který podá na naši školu přihlášku ke studiu, bude vyrozuměn o dni, hodině a místnosti, kde se přijímací řízení bude konat. Přihláška se podává v sekretariátu školy nebo poštou do 15. března 2016.
 
Hodnotící kritéria pro úspěšné složení přijímacího řízení do ročníku prima pro školní rok 2016/2017.

ZŠ Nerudova je bezbariérová

Městu Říčany se v polovině roku 2010 podařilo získat dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“. Celková výše investice byla 9 934 288 Kč, z toho byla výše dotace 7 830 916 Kč. Došlo k rekonstrukci objektu ZŠ Nerudova, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených. Obsahem rekonstrukce byly výměny rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě se budova předělala na bezbariérový objekt. Součástí projektu bylo i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitnila výuka a rozšířila se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání. Rekonstrukce byla ukončena v září 2011. Smlouva k nahlednutí zde. 

projekt „Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů" viz projekt a více na  slovo ředitelky

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., soukromé osmileté gymnázium s více než dvacetiletou tradicí, poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Zaměření:
humanitní
 

Den otevřených dvěří:
kdykoliv dle domluvy

Identifikační údaje: 
IČ:261 441 23
IZO:110 451 228

Číslo účtu:
427107309/0800

Adresa:
 
Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o
Táborská 1685
251 01, Říčany
 

Vedení školy:                                 

Ředitelka školy: Mgr. Helena Mrůzková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Božena Vojtěchová
Sekretariát:
Jana Broukalová

Podatelna školy:

sekretariát školy - paní Šálková
po-pá  8:00 – 14:00

Studijní obory: 
79-41-K/81 (prima – oktáva ŠVP)

Zvonění:

 

0.hodina       

 

7:40 – 8:25

 

1.hodina      

 

8:30 – 9:15

 

2.hodina

 

9:20 – 10:05

 

3.hodina

 

10:20 – 11:05

 

4.hodina

 

11:15 – 12:00

 

5.hodina

 

12:10 – 12:55

 

6.hodina

 

13:05 – 13:50

 

7.hodina

 

13:55 – 14:40

 

8.hodina 

 

14:45 – 15:30

 

9.hodina

 

15:35 – 16:20

 

10.hodina      

 

16:25 – 17:10

              
Přijímací řízení:
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení ve dnech 25.4. a 26.4. 2016. Přihláška ke studiu se odevzdává do 15.3. 2016 do sekteratiátu nebo poštou.

Přijímací zkoušky se konají z okruhů: český jazyk, matematika, všeobecný test.

Povinné jazyky:
anglický jazyk – od primy, německý nebo francouzský jazyk – od tercie

Zahraniční zájezdy:
Anglie, Skotsko, Irsko, Francie, Německo, Rakousko, USA

Sport:
lyžařské, vodácké a cyklistické zájezdy


typickým rysem školy je snaha pomoci dětem k pozitivnímu přístupu ke studiu, spolužákům, učitelům a svému okolí

dítě je opravdu středem našeho zájmu výchovného i vzdělávacího

příjemným zpestřením našich kulturních rozhledů jsou návštěvy divadelních představení v rámci KMD

v rámci „Primární prevence“ pokračují pravidelné besedy s odborníky v oblasti drog, šikany, sexuologie, práva, světonázoru apod. 

náš pedagogický sbor sbor má v současné době 22 učitelů, z toho 1
4 žen a 8 mužů více ...   pedagogove


Školné v roce 2015/2016

Pro první ročník (prima) činí školné 19 500,- Kč za rok, které se platí ve dvou splátkách za každé pololetí na účet školy č.: 427107309/0800. Za I. pololetí do 15. září, za II. pololetí do 15. února. Variabilním symbolem je rodné číslo Vašeho dítěte. V případě zájmu je k dispozici složenka v sekretariátu školy.

Od sekundy se platí školné podle dosažených studijních výsledků za II. pololetí předcházejícího školního roku.
Žák, který přestoupí na naši školu během studia, platí po dobu jednoho roku nejvyšší školné, další rok platí školné podle prospěchu za II. pololetí předcházejícího roku.


do průměru 1,50 včetně

19 500,- Kč ročně

do průměru 2,00 včetně

21 000,- Kč ročně

do průměru 2,50 včetně

22 300,- Kč ročně

nad průměr 2,50

25 500,- Kč ročně

K 1.9. každého následujícího kalendářního roku bude roční výše školného upravována s ohledem na oficiální průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou ČSÚ. Výše školného se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Školné může být upraveno také dle podmínek uvedených ve smlouvě.


 Informace o poskytování prospěchového stipendia pro školní rok 2015/2016

Stipendium za I. a II. pololetí o průměru 1,00 činí 1000 Kč. Stipendium se vyplácí jednou ročně a to na konci II. pololetí příslušného ročníku.

Na prospěchové stipendium nemají nárok studenti, kteří neplatí školné.

Pro rodiče: Každé třetí dítě z rodiny studující na naší škole, neplatí školné. Tento bonus platí pouze pro děti, které studují nebo úspěšně zakončily studium na naší škole. V případě, že sourozenec předčasně ukončí studium, tento bonus zaniká a rodiče jsou povinni platit školné podle prospěchu dítěte.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Začátek školního roku 2015/2016:
1. září 2015

Podzimní prázdniny:  
29.října 2015 a 30. října 2015

Vánoční prázdniny: 
23. prosince 2015 – 3. ledna 2016

Pololetní prázdniny: 
29.leden 2016

Jarní prázdniny: 
1. února 2016 – 7. února 2016

Velikonoční prázdniny: 
24.března 2016 - 25. března 2016

Hlavní prázdniny: 
1. červenec 2016 – 31. srpna 2016

Začátek školního roku 2016/2017:
1.září 2016

Ředitelská volna školního roku 2015/2016:
16. listopad 2015
26. října 2015
27. října 2015

NOVINKY

přípravné kurzy k přijímacímu řízení ...... aktuality

SEZNAM LITERATURY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY pro školní rok 2015/2016 v sekci aktuality

projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“ na MKG .... o gymnáziu

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty